logo

شهر هوشمند خلاق خوراک

20 آذر 1394 (11 سپتامبر 2015) شهر رشت به طور رسمی از سوی ایرنا بوکووا،دبیرکل سازمان آموزشی،عملی و فرهنگی یونسکو مستقر در پاریس در شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو در حوزه خوراکشناسی ثبت گردید